TƏDBİRLƏR

Mərkəzi Gömrük Hospitalının təşkilatçılığı ilə keçirilmiş elmi-konfranslar, seminarlar və tədbirləri ilə bağlı  məlumatları və fotoreportajları Sizə təqdim edirik. 

"XƏSTƏXANADAXİLİ İNFEKSİYALARIN İDARƏ OLUNMASI: SEPSİS VƏ ANTİBİOTİKTERAPİYA" BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS 

 

10 İYUN 2024

1 İYUN - UŞAQLARIN BEYNƏLXALQ MÜDAFİƏSİ GÜNÜNƏ HƏSR EDİLMİŞ “PEDİATRİYADA MÜZAKİRƏLİ MƏSƏLƏLƏRƏ MÜASİR BAXIŞ” MÖVZUSUNDA ELMİ KONFRANS

 

03 İYUN 2024

“BEYİN ÖLÜMÜ DİAQNOZUNUN TƏYİNİNƏ MULTİDİSSİPLİNAR YANAŞMA” MÖVZUSUNDA ELMİ KONFRANS

 

 

03 MAY 2024

“PEYVƏNDLƏRLƏ ƏLAQƏDAR DOĞRU BİLDİYİMİZ YANLIŞLAR” MÖVZUSUNDA SEMİNAR

 

 

25 APREL 2024

"SON MƏRHƏLƏ QARACİYƏR XƏSTƏLİYİ VƏ VİRAL HEPATİTLƏR" MÖVZUSUNDA ELMİ KONFRANS

 

 

23 APREL 2024

“BEYİN ÖLÜMÜ DİAQNOZUNUN TƏYİNİNƏ MULTİDİSSİPLİNAR YANAŞMA” MÖVZUSUNDA SEMİNAR

 

 

 

29 MART 2024

"ORQAN TRANSPLANTASİYASI: AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİN MULTİSEKTORAL HƏLLİ" DƏYİRMİ MASA

 

 

 

20 DEKABR 2023

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN 100 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR EDİLMIŞ "ANA VƏ UŞAQ SAĞLAMLIĞI: MÖVCUD PROBLEMLƏRƏ MÜASİR BAXIŞ” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMI KONQRES

 

 

27-28 NOYABR 2023

AZƏRBAYCAN RADİOLOQLARININ III BEYNƏLXALQ ELMİ–PRAKTİK KONFRANSI

 

 

28 OKYABR 2023

ÜST-NİN "QURĞUŞUNLA ZƏHƏRLƏNMƏNİN QARŞISININ 
ALINMASI ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏDBİRLƏR HƏFTƏSİ"NƏ HƏSR EDİLMİŞ "
UŞAQLARDA QURĞUŞUN ZƏHƏRLƏNMƏSİNİN 

PROFİLAKTİKASI" MÖVZUSUNDA DƏYİRMİ MASA 

 

 

27 OKYABR 2023

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 100 İLLİYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ"KARDİOLOGİYA VƏ KARDİOVASKULYAR CƏRRAHİYYƏDƏ YENİLİKLƏR" MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

 

28 SENTYABR 2023

“BEYNƏLXALQ ALTSHEYMER XƏSTƏLİYİ BARƏDƏ MƏLUMATLANDIRMA GÜNÜ”NƏ HƏSR EDİLMIŞ “DEMENSİYALARIN MÜASİR PSİXOSOSİAL XÜSUSİYYƏTLƏRİ” MÖVZUSUNDA ELMİ KONFRANS

 

23 SENTYABR 2023

"MÜXTƏLİF PATOLOGİYALARDA DİNAMİK KONTRASTLI MRT MÜAYİNƏLƏRİ VƏ ONLARIN DİAQNOSTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ" MÖVZUSUNDA ELMİ KONFRANS VƏ MASTER KLASS

 

16 SENTYABR 2023

REZİDENTLƏR ÜÇÜN AÇIQ QAPI GÜNÜ

 

14-15 AVQUST 2023

BEYNƏLXALQ GƏNCLƏR GÜNÜNƏ HƏSR EDİLMİŞ 

"II ZƏRƏRLİ VƏRDİŞLƏRLƏ MÜBARİZƏ VƏ SAĞLAM HƏYAT TƏRZİ FORUMU"

 

11 AVQUST 2023

"POSTKOVİD SİNDROM: QLOBAL PANDEMİYANIN ARZUOLUNMAZ NƏTİCƏSİ” ELMİ KONFRANS

 

30 MAY 2023

AZƏRBAYCANDAN BÖYÜK BRİTANİYAYA APARAN UĞUR HEKAYƏSİ

"BÖYÜK BRİTANİYADA DİPLOMDANSONRAKI TİBB TƏHSİLİ VƏ MAMA-GİNEKOLOGİYA ÜZRƏ İXTİSASLAŞMAYA DAİR MAARİFLƏNDİRİCİ GÖRÜŞ"

 

19 MAY 2023

"MAMALIQ-GİNEKOLOGİYA SAHƏSİNDƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏNİN VƏ MULTİDISSİPLİNAR ƏMƏKDAŞLIĞIN ROLU" MÖVZUSUNDA DƏYIRMI MASA

 

25 APREL 2023

"BÖYRƏK XƏSTƏLİKLƏRİNƏ MULTİDİSSİPLİNAR YANAŞMA" MÖVZUSUNDA ELMİ KONFRANS

 

09 MART 2023

“İNFEKSİON VƏ QEYRİ-İNFEKSİON HEPATİTLƏRİN MÜALİCƏ VƏ DİAQNOSTİKASINA MÜASİR YANAŞMA” MÖVZUSUNDA
ELMİ KONFRANS

 

06 MART 2023

“NEFROLOGİYADA MÜASİR ÇAĞIRIŞLARA YENİ BAXIŞ”
BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

 

 

23 DEKABR 2022

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANIM GÜNÜNƏ HƏSR EDİLMİŞ “AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ NEONATOLOGİYA KONQRESİ"

 

 

10 DEKABR 2022

“SİDİK YOLLARI İNFEKSİYALARININ DİAQNOSTİKASI VƏ MÜALİCƏSİNƏ KOMPLEKS YANAŞMA” MÖVZUSUNDA ELMI KONFRANS

 

11 NOYABR 2022

29 OKTYABR ÜMUMDÜNYA İNSULTLA MÜBARİZƏ GÜNÜNƏ 
HƏSR EDİLMİŞ "İNSULTDAN SONRAKI DÖVRDƏ REABİLİTASİYA STRATEGİYASI" MÜTƏXƏSSİSLƏRARASI MÜZAKİRƏ

 

28 OKTYABR 2022

QURĞUŞUNLA ZƏHƏRLƏNMƏNİN QARŞISININ ALINMASI ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏDBİRLƏR HƏFTƏSİNƏ HƏSR "QURĞUŞUNA MƏRUZ QALMANIN QƏBULEDİLMƏZ RİSKLƏRİ VƏ FƏALİYYƏTLƏRƏ EHTİYAC” MÖVZUSUNDA TƏDBİR

 

27 OKTYABR 2022

"ORQAN VƏ TOXUMA TRANSPLANTASİYASINDA BEYİN ÖLÜMÜ DİAQNOZUNUN AKTUAL ASPEKTLƏRİ" MÖVZUSUNDA

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS 

 

21 OKTYABR 2022

10 SENTYABR - "ÜMUMDÜNYA İLK TIBBİ YARDIM GÜNÜ" NƏ HƏSR EDİLMIŞ TƏDBİR

 

10 SENTYABR 2022

12 AVQUST "BEYNƏLXALQ GƏNCLƏR GÜNÜ”NƏ HƏSR EDİLMİŞ “ZƏRƏRLİ VƏRDİŞLƏRLƏ MÜBARİZƏ VƏ SAĞLAM HƏYAT TƏRZİ” MÖVZUSUNDA FORUM

 

12 AVQUST 2022

"KLİNİKİ LABORATOR MÜAYİNƏLƏRİN YENİ NƏSİL SYSMEX SİSTEMLƏRİ VASİTƏSİ İLƏ TƏDQİQİ"

 

05 İYUL 2022

"REGİON GƏNCLƏRİNİN NARKOMANİYA İLƏ MÜBARİZƏ FORUMU"

 

24 İYUN 2022

“ALLERGİK XƏSTƏLİKLƏRİN DİAQNOSTİKASI VƏ MÜALİCƏSİNƏ MÜASİR YANAŞMALAR” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ SEMİNAR

 

23 MAY 2022

AZƏRBAYCAN RADİOLOQLARININ II BEYNƏLXALQ

ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSI

 

14 MAY 2022

12 MAY BEYNƏLXALQ TİBB BACISI GÜNÜNƏ HƏSR EDİLMİŞ

"TİBB BACILARININ I RESPUBLİKA FORUMU" 

 

12 MAY 2022

"HAMİLƏLİKDƏ GENİTAL VƏ EKSTRAGENİTAL XƏSTƏLİKLƏR" MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONQRES 

 

05 MAY 2022

“COVID-19-UN DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ” ÜZRƏ METODİK VƏSAİTİN TƏQDİMATINA HƏSR EDİLMİŞ ELMİ SİMPOZİUM

 

13 APREL 2022

7 APREL ÜMUMDÜNYA SAĞLAMLIQ GÜNÜNƏ HƏSR EDİLMİŞ

"ANA BƏTNİNDƏN BAŞLAYAN SAĞLAMLIQ" MÖVZUSUNDA VEBİNAR

 

06 APREL 2022

“COVID-19-UN MÜALİCƏ VƏ DİAQNOSTİKASINA MÜASİR YANAŞMALAR” MÖVZUSUNDA ELMİ-PRAKTİKİ SEMİNAR

 

05 APREL 2022

“SARS-CoV-2 (COVID-19) KOMPLEKS DİAQNOSTİKASINA

MÜASİR YANAŞMALAR” MÖVZUSUNDA

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

 

15 MART 2022

“ÜMUMDÜNYA BÖYRƏK GÜNÜ”NƏ HƏSR EDİLMİŞ
“NEFROLOGİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” MÖVZUSUNDA
ELMİ KONFRANS

 

10 MART 2022

1 MART ÜMUMDÜNYA İMMUNİTET GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ "PEDİATRİK İMMUNOLOGİYA VƏ İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏR" MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS 

 

1-2 MART 2022

"COVID-19 VƏ XƏSTƏXANADAXİLİ İNFEKSİYALAR" MÖVZUSUNDA

 BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS 

 

25 FEVRAL 2022

"QARACİYƏR TRANSPLANTASİYASINDA ANESTEZİYA VƏ REANİMASİYAYA MÜASİR YANAŞMA-YENİ TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ" MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS 

 

17 FEVRAL 2022

"COVID-19 PANDEMİYASI ZAMANI MAMALIQ VƏ GİNEKOLOJİ PROBLEMLƏRƏ MÜASİR BAXIŞ" MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS 

 

11 FEVRAL 2022

"COVID-19 XƏSTƏLƏRİ İLƏ İŞİN TƏŞKİLİ: ORTA TİBB PERSONALININ DİQQƏT ETMƏLİ OLDUĞU VACİB MƏQAMLAR" mövzusunda Vebinar  

 

28 YANVAR 2022

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr edilmiş
"PEDİATRİYADA AKTUAL MÖVZULAR: MÜASİR TİBBİ YENİLİKLƏRİN TƏCRÜBƏDƏ TƏTBİQİ" 
Beynəlxalq Elmi Konqres  

 

9-11 DEKABR 2021

“18-24 noyabr Ümumdünya Antibiotiklərlə Bağlı Maarifləndirmə Həftəsi”nə həsr edilmiş "COVID 19: Erkən və Gecikmiş Fəsadlar" 

 

20 NOYABR 2021

“14 NOYABR-ÜMÜMDÜNYA DİABET GÜNÜ”nə həsr edilmiş "Şəkərli Diabet Xəstəliyinə Müasir Yanaşma: Problemlər və Gələcək Hədəflər" 

 

12 NOYABR 2021


“29 OKTYABR ÜMUMDÜNYA İNSULTLA MÜBARİZƏ GÜNÜ”nə həsr edilmiş "Neyrovaskulyar çatışmazlıq: imkanlar və gələcək perspektivlər"

 

29-30 OKTYABR 2021


“28 İYUL ÜMUMDÜNYA HEPATİT GÜNÜ”nə həsr edilmiş 

Birinci Bakı Beynəlxalq Hepatologiya və Qaraciyər Transplantasiyası Günləri
 

28-29 İYUL 2021


Mərkəzi Gömrük Hospitalında 17 İyun-Səhiyyə İşçilərinin Peşə Bayramı gününə həsr edilmiş tədbir

 

17 İYUN 2021


1 İyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi gününə həsr edilmiş "PEDİATRİK XƏSTƏLİKLƏRƏ MULTİDİSİPLİNAR YANAŞMA" mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans

 

31 MAY - 2 İYUN 2021


Fəxrəddin Gülmirzə oğlu Cavadovun 70 illik yudileyinə həsr olunmuş "ORQAN BAĞIŞI PROBLEMİ VƏ TRANPLANTASİYA" mövzusunda elmi konfrans

 

20 APREL 2021


"AĞIR KORONAVİRUS XƏSTƏLƏRİNDƏ ECMO İSTİFADƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ" mövzusunda seminar

 

5 MART 2021


“UŞAQ XƏSTƏLİKLƏRİNİN DİAQNOZ VƏ MÜALİCƏSİNDƏ MULTİDİSİPLİNAR YANAŞMA” mövzusunda seminar

 

29 FEVRAL 2020


“KOLOREKTAL CƏRRAHİYYƏDƏ MÜASİR YANAŞMALAR” mövzusunda seminar

 

8 FEVRAL 2020


Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr edilmiş “ANADANGƏLMƏ ÜRƏK-DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİNİN MÜALİCƏSİNDƏ MÜASİR YANAŞMALAR” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans

 

14 DEKABR 2019